Tài chính họ tộc
Tổng thu: 2.000.000 VNĐ
Tổng chi (Bao gồm tiền cung tiến): 0 VNĐ
Trang / 1
STT Ngày tháng Người chi (nhận) Thủ quỹ Số tiền (VNĐ) Ghi chú Loại Lý do
1 03/10/2014 Sư Thầy Thích Diệu Bản Nguyễn Thị Bích Hường 1.000.000 Đóng góp Quĩ Công đức Xây dựng từ đường Thu Thu quỹ công đức
2 03/10/2014 Nguyễn Thị Bích Hường Nguyễn Thị Bích Hường 1.000.000 Đóng góp Quĩ Công đức Xây dựng từ đường Họ Thu Thu quỹ công đức
 
Trang / 1